شرکت نیلی تجارت دانا
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises
09143339321
info@dana-enterprises.com
ایران - استان آ.غ - شهر تجاری پیرانشهر
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises

چگونه سرنگ یا دستگاه تزریق را تمیز کنیم

چگونه دستگاه یا سرنگ تزریق را تمیز، نگه داری و انبار کنیم

چگونه سرنگ یا دستگاه تزریق را تمیز کنیم:
* دستگاه یا سرنگ باید بعد از استفاده با آب جوش پرشده و سه یا چهار بار به بیرون پاشیده شود.
* داخل سرنگ یا دستگاه را نباید با ضدغفونی کننده ها یا شوینده ها (مانند صابون) تمیز کرد. باقی مانده های ضدعفونی کننده ها و شستوشودهنده ها می تواند در داخل سرنگ یا دستگاه بماند و واکسن زنده را غیرفعال کند. هرچند بیرون آن می تواند با آب و صابون شسته شود.
* شستوشوی (قسمت خارجی) باید تنها با آب داغ و دارای ماده شوینده باشد و سپس کاملا آبکشی شود. سیلندر و برخی دیگر از قطعات می تواند باز و جدا شده و سپس با آب تمیز شستوشو شود. به طور ایده آل این آب باید آبجوش سرد شده باشد. این مساله از آلودگی واکسن در نوبت بعدی تجویز جلوگیری می کند.
* به عنوان جایگزین شما می توانید از قرص های ضدعفونی کننده آب سرد (همان نوعی که برای بطری بچه ها استفاده می شود) برای تمیز کردن ابزارها استفاده شود، سپس دوباره با آب تمیز شستوشو شود.
* شما می توانید حوله کاغذی را که در آب جوش خیس شده، دور قسمت های فلزی سرنگ پیچید و در مایکروفر برای 10-20 ثانیه قرار داد، که برای تمیز کردن سرنگ کافی است. مطمئن شوید قسمت های فلزی را در حوله خیس پیچیده اید، وگرنه باعث ایجاد جرقه در مایکروفر می شود.
* به هیچ وجه، از جوشاندن و مایکروفر برای قسمت های پلاستیکی استفاده نکنید زیرا باعث اثر روی کارکرد ابزار و خرابی آن می شود.
* بعد از شستوشو و تمیز کردن آن را با آب جوشیده سرد شده کاملا آبکشی کنید.

روغن کاری:
* اگر لاستیک داخل سرنگ خشک شود، می تواند توسط گلیسرین روغن کاری شود. اگر گلیسرین در دسترس نبود، روغن گیاهی می تواند استفاده شود. گلیسرین و روغن گیاهی باعث آلودگی یا آسیب به واکسن نمی شوند.
* تمام قطعات را باز کنید دو قطره روغن گیاهی(نه معدنی) به لاستیک جهت روغن کاری بزنید.

قبل از استفاده:
* دوباره تمیز کنید، دوباره روغن کاری کنید و صحت کارکرد دستگاه و سرنگ قبل از استفاده را بررسی کنید. اگر در تمیزی یا صحت کارکرد آن شک دارید نباید از آن استفاده کنید.
* قبل از تنظیم دوز و استفاده، همیشه از تمیزی، خشک بوده و روغن کاری دستگاه و سرنگ مطمئن شوید ( دستگاه نو باشد یا مستعمل). دستگاه یا سرنگ کثیف می تواند باعث ایجاد عفونت در گله شما یا غیرفعال شدن واکسن یا داروی تجویزی شود.
* مهم نیست از چه واکسن یا دارویی استفاده می کنید، سرنگ باید به درستی با واکسن یا دارو پر شود یعنی به درستی کالیبره شده باشد، حتی اگر تعداد دوز کمی قرار است مصرف شود.
* نباید بیشتر از واکسنی که قرار است در 45 دقیقه آینده استفاده شود، آماده شود. بعد از آن دوره زمانی، در برخی داروها و فراورده های بیولوژیک، مقداری از آن شروع به تخریب می کند.
* چگونه یک بطری واکسن را بهم بزنیم: بطری باید به آرامی برای مدت کمی به بالا و پاین چرخانده شود تا برای استفاده آماده شود.
* اگر بطری به سختی هم زده شود، به ویژه در واکسن های دستکاری شده، باعث تخریب واکسن می شود. برخی واکسن ها در واقع حاوی مولکول های توکسوئید هستند که شکسته شده و ایجاد سمی می کند که می تواند حیوان را وقتی استفاده شود مسموم کند.

بعد از استفاده:
* تمام موارد از جمله سرسوزن باید در نوعی ظرف مخصوص و توسط دامپزشک تایید شده و مطابق قوانین محلی امحا شده و دور ریخته شود. شما می توانید از ظرف پلاستیکی سخت جهت نگه داری و دور ریختن سرسوزن استفاده کنید.
* اگر قرار است از تجهیز (سرنگ یا دستگاه) دوباره استفاده شود، همیشه مطمئن شوید که آن را فورا و به درستی بعد از استفاده تمیز می کنید. این کار لازم است قبل از خشک شدن واکسن و تاثیر روی استوانه و شیرها و پیچ ها انجام شود.
* اگر کار واکسیناسیون تمام شد، سر سوزن آلوده باید دور انداخته شده و با یک سرسوزن نو و تمیز قبل از برگرداندن واکسن اضافی به بطری عوض شود تا بطری واکسن را آلوده نکند.

—————————————————————————–

How to properly clean, Maintain and store a vaccine guns and injectors

How to clean the dosing guns and injectors
* Used vaccine gun or injector should be cleaned by filling it with boiling water and the water squirted out three to four times.
* Don’t clean the inside of the gun with disinfectants or soaps. Residue from disinfectants and soaps can stay inside the vaccine gun and will kill live vaccines. However, the outside of the gun can be cleaned with soap and water.
* Flush through only with hot, soapy water, then rinse. The barrels and some other components can be unscrewed, removed and cleaned, after which, flush through with clean water. Ideally this should be cooled, boiled water. This helps prevent contamination of the product you are next administering.
* Alternatively you can use cold water sterilising tablets (type used for babies’ bottles) to clean the devices, but again flush through with clean water afterwards.
* you can place paper towels soaked in hot water around the metal portion of the vaccine gun and cook the vaccine gun in the microwave for 10-20 seconds, which is enough time to sanitize the vaccine gun. Make sure to wrap the metal part in wet paper towels, otherwise it will make the microwave throw sparks.
* Do not steam, boil or microwave plastic dosing guns or injectors as this may affect the function of the device.
* After flushing and cleaning, rinse with cooled, boiled water

Lubrication:
* If the plunger in the vaccine gun gets dry, it can be lubricated with glycerin. If glycerin is not available, vegetable oil can be used. Neither glycerin nor vegetable oil will contaminate or destroy the vaccine.
* Unscrew all parts and add a couple of drops of vegetable (NOT mineral) oil onto the plunger O-ring to re-lubricate it.

Storage:
* Reassemble the device and pack into a bag and seal to prevent contamination. Store in a safe, cool, dry place away from direct sunlight.
* After cleaning the vaccine gun, it is a good idea to store it in the freezer where it will remain sterilized until its next use. It will keep mold and other contaminants from growing in the barrel because it is in a contained environment.

Before use:
* Re-clean, re-lubricate and check the function of the device before use. If you are in doubt as to the cleanliness or function of your equipment it should not be used.
* Before dosing and using, always ensure that the equipment is clean, dry and lubricated (either new or second-hand). Dirty equipment may cause infections in your livestock or inactivate the product you are administering.
* No matter what vaccine being used, the syringe should be filled clear up with vaccine so the vaccine gun calibrates correctly, even if only a few doses are administered.
* Don’t mix more vaccine than what will be used within 45 minutes. After that period of time, some vaccines will start to break down.
* How to properly shake a vaccine bottle: the bottle should be gently turned up and down only a few times to prepare it for use.
* If you shake a bottle of vaccine hard, especially a modified live vaccine, it will destroy the vaccine. Some vaccines actually have a toxoid molecule that will break open and create a poison that could poison the animal when the vaccine is administered.

After use:
* All items specially used needles from the vaccine gun should be stored in some sort of container and disposed of with a licensed veterinarian in accordance with local regulations. You can use a cheap plastic pitcher from a discount store to store used needles, but any type of container can be used.
* If you are planning to re-use equipment always ensure that you clean it immediately and thoroughly after use. It is essential to do this before the product dries out and affects the barrel and valves.
* Once you are finished giving vaccinations, the contaminated needle should be removed and replaced with a new needle before putting the excess vaccine back into the bottle, not to contaminate the bottle of vaccine.

 

ترجمه و تنظیم: دکتر دانا انوشه، متخصص بهداشت و بیماری های پرندگان
شرکت نیلی تجارت دانا