شرکت نیلی تجارت دانا
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises
09143339321
info@dana-enterprises.com
ایران - استان آ.غ - شهر تجاری پیرانشهر
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises

محصولات شرکت Credence

کردنس ایندو

مجموعه مهندسی مکانیک کردنس ایندو، یک سازمان تخصصی هندی در ساخت خلاقانه سیستم های اتوماسیون جوجه کشی ها و مرغداری های از سال 2014 می باشد.
دیدگاه و ماموریت:
یک برند همگام با خدمات اتوماسیون و ابزارالات واکسیناسیون ماکیان.
خلاق بودن در توسعه اخرین تکنولوژی های همراه و همیار کارخانه های واکسن سازی، تکنسین های مرغداری و دامپزشکان با هدف منافع همه مرغداران در هند و سراسر جهان.

Credence Indomechanics India is an Indian organisation specialised into manufacturing of innovative poultry and hatchery automation systems since 2014.
 : Our Vision and Mission
To be a synonym brand for Poultry Vaccination Devices and Automation Services

Be innovative to develop the latest technology in association and assistance of vaccine manufacturers, farm technicians & Veterinarians for the benefit of every poultry stake holder in India and the world