شرکت نیلی تجارت دانا
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises
09143339321
info@dana-enterprises.com
ایران - استان آ.غ - شهر تجاری پیرانشهر
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises

تکنولوژی اتومایزر و تفاوت با نبولایزر

مقاله و مطلبی آموزشی

تکنولوژی اتومایزر و تفاوت با نبولایزر

اتومایزر چیست؟
اتومایزرها در واقع نوعی از تکنولوژی نازل هستند ) مقاله نازل ها را مطالعه کنید( که با استفاده جریان قوی و باالیی از هوا و مایع که کمپرسور
هوا و پمپ درست می کنند، ماده مورد نظر به شکل مایع یا پودر یا مایع را تبدیل به مه) spray, fog, mist ) یا پودر یا غبار ) dust ) می
کنند. اتومایزر ها به دلیل قابلیت تنظیم بسیار دقیق حجم و اندازه ذرات تولیدی کاربرد صنعتی بسیار باالیی دارند.
نبوالیزر چیست؟
نبوالیزرها در اصل اتمی سازهای الکتریکی) تبدیل مایع به مه یا بخار یا قطرات ریز( هستند که با استفاده از فرکانس باالی امواج انرژی الزم
برای تبدیل مایع به بخار فراهم می کنند و نقش دستگاه بخور سرد را ایفا می کنند که ممکت است به ترکیب مورد نظر اسیب برساند و برای
هر ماده ای قابل استفاده نیست. و بیشتر کاربرد در بخور داروهای پزشکی و مرطوب سازی بی صدای هوا دارند.
تفاوت بین نبوالیزر و اتومایزر چیست؟
بزرگترین تفاوت بین نبوالیزر و اتومایزر این است که اتومایزر فوراً مایعات را به حالت غبار یا مه در می آورد ، در حالی که نبوالیزر همان ترکیب را در طی
مدت زمان بیشتری به مه یا غبار تبدیل می کند. تفاوت کلیدی دیگر این است که دستگاه اتومایزر مه را در مقادیر کم ) ULV ، ) کنترل شده و اندازه
گیری شده توزیع می کند، در حالی که نبوالیزر مه را در دوزهای اندازه گیری شده یا کنترل شده تحویل نمی دهد.
تهیه و تنظیم: دکتر دانا انوشه، دارای دکترای تخصصی
)برای شناخت دقیق در این زمینه باید در رشته های مکانیک سیاالت و الکترونیک اشنایی مطالعه داشته باشد(